PD 312 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PD 312
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Endüstriyel tasarım sürecini incelemek\nTasarımın farklı aşamalarında kullanılabilecek yapılandırılmış yöntemler öğretmek.\nEndüstriyel tasarım ve mühendislik arasındaki ilişkiyi tartışmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, endüstriyel tasarımın belli başlı aşamalarını belirtebilecektir
  • Öğrenci, ürün veya sistem tasarımı sırasında ürün veya sistemden neler beklendiğini müşteri ve üretici bakış açısıyla yorumlayabilecek ve basit ürünler için beklenebilecek özellikleri tahmin edebilecektir..
  • Öğrenci, ürün veya sistemden beklenen işlevleri değerlendirip malzeme, enerji ve bilgi akışının işlevlerle ilişkisini gösterebilecektir.
  • Öğrenci, tasarıma uygun yaratıcı yöntemler kullanabilecektir
Tanımı Bu ders endüstriyel tasarım ve mühendislik tasarımı ilişkisini ve bunlarla ilgili süreçleri anlatır. Dersin önemli bir bölümü tasarımda kullanılan yapılandırılmış yöntemlerin aşamalarını aktarmaya ve bunların uygulanmasına ayrılmıştır. Bu yöntemler farklı ürün veya sistemlerde ve tasarımın farklı aşamalarında kullanılabilen katma değeri yüksek yöntemlerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş (Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Mühendislik) Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D., Product Design and Development
2 Tasarım Problemleri & Tasarım Süreci Cross, N., Engineering Design Methods; Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D., Product Design and Development
3 Uygulamada Tasarım Süreci Video ve sınıf içi ödev
4 Konsept Geliştirme Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D., Product Design and Development
5 Hedeflerin Netleştirilmesi: Hedef Ağacı Cross, N., Engineering Design Methods Teslim 1 – Konsept Geliştirme
6 İşlevlerin Belirlenmesi: İşlev Analizi Teslim 2 – Hedef Ağacı
7 Yaratıcılık Yöntemleri, Morfoloji Analizi Teslim 3– İşlev Analizi
8 Ara Sınav İşlenmiş tüm konular
9 TRIZ -
10 Gereksinimlerin Belirlenmesi: Performans Şartnamesi Teslim 4 - TRIZ
11 Ürün Mimarisi Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D., Product Design and Development
12 Ayrıntıların İyileştirilmesi: Üretim ve Montaj İçin Tasarım Boothroyd, G., Dewhurst, P., Knight, W., Product Design for Manufacture and Assembly; Teslim 5 – Ürün Mimarisi
13 Ayrıntıların İyileştirimesi: Biyomimetik Tasarım Çeşitli Kaynaklar
14 Özelliklerin Belirlenmesi: QFD Ders notları
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Yok
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi Yok

 

Dersin Kitabı Powerpoint sunumları
Diğer Kaynaklar • Cross, N., 2001. Engineering Design Methods-Strategies for Product Design, New York: John Wiley & Sons, Ltd. • Ullman, D.G., 1992. The Mechanical Design Process, New York: McGraw-Hill • Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D., 2003. Product Design and Development, Boston: McGraw-Hill • Boothroyd, G., Dewhurst, P., Knight, W., 2002. Product Design for Manufacture and Assembly, Boca Raton: Taylor & Francis

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
75
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
-
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
8
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
9
Final / Sözlü Sınav
10
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek X
2 Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahip olmak X
3 Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve bu değerler arasındaki farklı öncelikleri dikkate alarak yönetebilmek X
4 Endüstriyel tasarım alanındaki kavram ve kuramları anlayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
5 Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve çözüm önerileri getirebilmek X
6 Endüstriyel tasarım alanında bilimsel araştırmayı; firma araştırması, akademik araştırma gibi farklı amaçlar için uygulayabilmek X
7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek X
8 Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve üçboyutlu grafik yazılımlar); model yapım teknikleri ile makinelerini kullanabilmek
9 Endüstriyel Tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
10 Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla işbirliğine girebilmek X
11 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek X
12 Bir yabancı dili kullanarak alanının terminolojisini anlayabilmek, küresel gelişmeleri izleyebilmek ve farklı kültürlerden meslektaşları ile iletişim kurabilmek
13 Karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada tasarım konularını ve eğilimlerini takip edebilmek, yorumlayabilmek ve öngörebilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest