FFD 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarımcılar için Pazar Araştırması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 403
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, moda endüstrisini temel alarak öğrencilere pazarlama, moda pazarlaması, tüketici davranışları ve pazar araştırması konularında genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama ilkelerini ve pazarlamanın tasarım alanındaki temel kavramlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Moda pazarlaması temel prensiplerini tartışabileceklerdir
  • Pazarlama araştırmasının ne olduğunu, ne tip bilgiler sağlayabildiğini ve pazarlama yönetiminde ne şekilde kullanıldığını tanımlayabileceklerdir.
  • Çeşitli pazar araştırma yöntemlerini ve bunların birbirlerine kıyasla güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırabileceklerdir.
  • Tüketicilerin davranışlarının altında yatan temel nedenleri tartışabileceklerdir.
Tanımı Bu ders, moda ve tasarım alanında pazarlama kavramına, pazarlama araştırması ve tüketici davranışlarına, moda endüstrisi perspektifinden geniş bir bakış açısı sağlar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması
2 Pazarlamaya giriş McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013), Chapter 1 Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015),Chapter 1
3 Moda Pazarlaması Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 2 Consumer Behavior, Marketing, and Fashion: A Working Relationship
4 Pazarlama ve Tüketici Davranışları McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013), Chapter 1
5 Moda ve Tasarım Alanlarında Tüketici Davranışları Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 1
6 Pazar Araştırmasına Giriş McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013), Chapter: Problem Defi nition, Exploratory Research, and the Research Process
7 Pazar Araştırma Süreci McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013), Chapter: Problem Defi nition, Exploratory Research, and the Research Process
8 Tüketici Davranışlarını Anlamak için Pazar Araştırması McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013)
9 Ara Dönem Proje Sunumu
10 Müşteri İçgörüsü Elde Etme Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 13: How Fashion Consumers Buy
11 Müşteri İçgörüsü Elde Etme Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 13: How Fashion Consumers Buy
12 Tüketici Karar Verme Süreci Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014) Chapter 13: How Fashion Consumers Buy
13 Moda ve Tasarımın Global Müşterileri Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 14: Global consumers of fashion and design
14 Final Proje Sunumu
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013) ISBN: 978-1-118-24932-1

Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014) ISBN: 978-1-60901-898-6

Diğer Kaynaklar

Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) ISBN: 13: 978-1-292-09248-5

Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014) ISBN: 13: 978-1-60649-904-7

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
23
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
23
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek X
2 Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahip olmak
3 Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve bu değerler arasındaki farklı öncelikleri dikkate alarak yönetebilmek X
4 Endüstriyel tasarım alanındaki kavram ve kuramları anlayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
5 Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve çözüm önerileri getirebilmek X
6 Endüstriyel tasarım alanında bilimsel araştırmayı; firma araştırması, akademik araştırma gibi farklı amaçlar için uygulayabilmek X
7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek X
8 Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve üçboyutlu grafik yazılımlar); model yapım teknikleri ile makinelerini kullanabilmek X
9 Endüstriyel Tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
10 Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla işbirliğine girebilmek X
11 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek X
12 Bir yabancı dili kullanarak alanının terminolojisini anlayabilmek, küresel gelişmeleri izleyebilmek ve farklı kültürlerden meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada tasarım konularını ve eğilimlerini takip edebilmek, yorumlayabilmek ve öngörebilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest